Anunt Inchiriere spatiu cu destinatie de cabinet stomatologic

Documentatie de atribuire inchiriere spatiu cu destinatie de cabinet stomatologicComunicat de presăîncepere proiect POC„Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în comuna Budureasa, judeţul Bihor"


UAT Budureasa, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 03.06.2021 proiectul    „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în comuna Budureasa, judeţul Bihor",  Cod SMIS 2014+ 144520,     cofinanţat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanţare nr. 79/233t/03.06.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operaţional Competitivitate în numele şi pentru Ministerul Investiţiilor si Proiectelor Europene (MIPE) şi UAT Budureasa.


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru oeconomie digitală competitivă, Prioritatea de investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare,e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare aInternetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate aşteptate):

Dotarea UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, de pe raza unităţii administrativ teritoriale Comuna Budureasa cu echipamente de tipul tabletelor şcolare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, după cum urmează:

• Tabletă + abonament lunar la internet (minim 24 luni): 236 buc;

• Laptop: 19 buc;

• Cameră web videoconferinţă: 13 buc;

• Proiector: 13 buc;

• Ecran proiecţie - cu suport perete: 13 buc;

• Tablă interactivă: 13 buc;

• Router Wireless: 4 buc;

• Sistem management dispozitive: 255 buc/servicii.


Valoarea totală a proiectului este de 592.351,36 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 566.409,36 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 555.081,17 lei (Valoare FEDR: 481.447,96 lei, Valoare BS: 73.633,21 lei)

• Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 11.328,19 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 25.942 lei.


Proiectul se implementează de către beneficiarul UATBudureasa reprezentată legal de către dl primarMagda Adrian Marius.


Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.


Date de Contact:

UATBudureasa, cu sediul în Localitatea Budureasa, comuna Budureasa

Str.Principală nr. 15, judeţul Bihor,

Tel:.0259321243, E-mail:primaria.budureasa@cjbihor.ro.


sus